ACTIEVOORWAARDEN

Actievoorwaarden “STAYCATION PO1: win een buitenspellenpakket” 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “STAYCATION PO1: win een buitenspellenpakket” actie (de “Actie”) georganiseerd door PepsiCo Nederland B.V. (de “Organisator"), gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht aan de Zonnebaan 35, Nederland, in samenwerking met deze winkel vestiging (de “Winkel”).

Deze Actie heeft als doel de promotie van de Lay’s, Duyvis, Pepsi en 7UP producten en loopt van zaterdag 1 augustus tot en met woensdag 30 september (de “Actieperiode”). De Actie geldt bij deze Winkel. Het betreft een klein promotioneel kansspel (zoals bedoeld in de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014) naar aanleiding waarvan elke winnaar een prijs bestaande uit een buitenspellen pakket t.w.v. € 50 (de “Prijs”) wordt uitgereikt.

Deelname is uitgesloten (a) voor medewerkers en inwonende partners of familie van de Organisator, b) voor medewerkers en inwonende partners of familie van deze Winkel alsmede (c) voor eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. Voor deelnemers onder de 18 jaar geldt dat zij uitsluitend kunnen deelnemen na toestemming van de ouders/voogd/wettelijk toezichthouders. Desgevraagd dient schriftelijk te worden aangetoond dat deze toestemming is gegeven.

Deelname geschiedt door (i) gedurende de Actieperiode 3 (drie) producten naar keuze uit het Lay’s, Duyvis, Pepsi en 7UP assortiment aan te kopen en (ii) door het deponeren van de kassabon, met daarop geregistreerd de aankoop van de 3 (drie) producten, achterop voorzien van naam en telefoonnummer, in de daarvoor bestemde inleverbox in deze winkel. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Binnen 5 (vijf) werkdagen na afloop van de Actieperiode wordt door de Winkel op basis van toeval 1 (een) winnaar uit alle inzendingen van deze Winkel getrokken. De winnaar wordt binnen 30 (dertig) werkdagen na afloop van de Actie persoonlijk telefonisch benaderd.

De winnaar ontvangt 1 (een) buitenspellenpakket t.w.v. € 50 (de “Prijs”). De Prijs wordt uiterlijk op 31/10/2020 uitgereikt. Alle eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van de Organisator. Uitsluitend kassabonnen die op 30/09/2020 om 23.59.59 uur aanwezig zijn in de inleverbox zijn geldig voor deze Actie.

De winnaar krijgt de Prijs, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs, overhandigd in de Winkel waar hij/zij heeft deelgenomen. De Prijs is persoonsgebonden en niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. De winnaar kan uiterlijk tot 2 maanden na de afloop van de Actie beroep doen op uitkering van de Prijs, bij gebreke waarvan iedere aanspraak vervalt.

De Organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs uit te keren indien de Prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is c.q. kan worden uitgekeerd.

Deelnemer verklaart zich door deelname aan deze Actie akkoord met deze actievoorwaarden.

De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers om haar moverende redenen te weigeren of te diskwalificeren, zonder dat deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens Organisator. De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de Actie tussentijds te wijzigen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens Organisator kan doen gelden.

De verstrekte gegevens worden enkel gebruikt door de Winkel en dit om deze Actie te kunnen afhandelen.  Ze zullen worden verwijderd door de Winkel maximum 1 maand na de Actie. De Winkel is verantwoordelijk voor deze verwerking van persoonsgegevens. Op elk moment kan een deelnemer toegang vragen tot zijn/haar persoonlijke gegevens en kunnen deze op verzoek worden aangepast of verwijderd.

Voor vragen of klachten kunt u terecht bij PepsiCo Nederland B.V., Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht o.v.v. “Win een buitenspellenpakket”. Of bel tijdens kantooruren gratis 0800-7377426. Deze actievoorwaarden zijn beschikbaar bij de servicebalie van deze Winkel, op aanvraag via voornoemd gratis telefoonnummer en via lays.nl. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen voortvloeiende uit deze Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.