PepsiCo

Nous utilisons des cookies afin de fournir une expérience utilisateur fluide et conviviale sur notre site. En naviguant sur ce site, vous acceptez la politique d'utilisation des cookies. En savoir plus et gérer ces paramètres.

ACTIEVOORWAARDEN

I. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Lay’s win een droomreis” actie (verder te noemen: de “Actie”) van PepsiCo Nederland B.V. (verder te noemen: de “Organisator"), gevestigd en kantoorhoudende te 3542 EB Utrecht, Zonnebaan 35, Nederland.
 2. Door aan de Actie deel te nemen aanvaardt u deze Actievoorwaarden in hun geheel.
 3. Deze Actie heeft als doel de promotie van de producten verkocht onder het/de merk(en) Lay’s (verder te noemen: het “Merk”/de “Merken”)
 4. Deze Actie loopt van maandag 3 juli 2017 00u00 tot en met donderdag 31 augustus 2017, 23u59 (de “Actieperiode”).
 5. Naar aanleiding van deze Actie zijn er in totaal 3 maal een reischeque (hierna de “Prijs”/de “Prijzen”), elk ter waarde van 5.000 EUR, te winnen (totale prijzenpakket: 15.000 EUR). De Actie is een prijsvraag.
 6. De Actie wordt bekend gemaakt via de volgende kanalen:
  • actiematerialen (bv. posters, kaarten, visibiliteitsmateriaal) in de betreffende verkooppunten
  • actieverpakkingen in de betreffende verkooppunten
  • websites en sociale media van de Organisator
  • de website www.lays.nl/zomeractie (verder te noemen de “Actiepagina”)
  • televisie

II. Deelname

 1. Deelname aan deze Actie staat (uitsluitend) open voor een ieder die in Nederland woonachtig is en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
 2. Deelname is uitgesloten (a) voor medewerkers en inwonende partners of familie van de Organisator, alsmede (b) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 3. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de Actie zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames.
 4. Deelname is uitsluitend nominatief en persoonlijk, en de deelnemer mag onder geen beding meedoen voor rekening van andere deelnemers.
 5. De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten.

III. Speelwijze en vaststelling winnaar

 1. Deelname aan de Actie is mogelijk door, tijdens de Actieperiode:
  • 1 exemplaar van het volgende product te kopen: Lay’s Naturel 225G, Lay’s Naturel 335G, Lay’s Paprika 225G, Lay’s Paprika 335G, Lay’s Cheese Onion 225G, Cheese Onion 335G, Lay’s Bolognese 225G, Lay’s Bolognese 335G, Lay’s Patatje Joppie 225G, Lay’s Patatje Joppie 335G, Lay’s Barbecue Ham 225G, Lay’s Barbecue Ham 335G, Lay’s Superchips Naturel 215G, Lay’s Superchips Paprika 215G, Lay’s Superchips Patatje Joppie 215G, Lay’s Superchips Heinz Tomato Ketchup 215G voorzien van een wedstrijdverpakking (normale/andere verpakkingen zijn niet geldig).
  • Naar de Actiepagina (www.lays.nl/zomeractie) te surfen
  • De instructies te volgen en de noodzakelijke gegevens in te vullen op de Actiepagina, onder meer
   • actiecode invoeren
   • Een droomreisbestemming invoeren
   • Een motivatie invoeren
   • contact gegevens invoeren
   • akkoord te gaan met de voorwaarden
 2. Meerdere deelnames zijn mogelijk.
 3. Er kan tijdens de actieperiode slechts één keer gewonnen worden per postadres. Indien een persoon meer dan één maal heeft deelgenomen en meerdere prijzen heeft gewonnen, zal enkel rekening worden gehouden met de eerst winnende inzending. De daaropvolgende deelnames worden uit volle rechte nietig verklaard.
 4. Naast de kosten voor het uitvoeren van de bovenstaande stappen (bv. verplaatsing, Internetverbinding...) zijn geen overige kosten verbonden aan deelname aan deze Actie.
 5. De winnaar(s) wordt/worden bepaald middels een ranking door een jury op basis van onderstaande criteria’s.
 6. De beoordelingscriteria van de jury zijn de volgende:
  • Originaliteit
  De jury zal bestaan uit 2 werknemers van de Organisator en 2 werknemers van de agentschap “Superlatief”.

IV. Uitkering Prijs

 1. De winnaar(s) wordt/worden gecontacteerd uiterlijk op zondag 10 september 2017, 23u59 per e-mail (check ook je spam folder) op basis van de contactgegevens ingevoerd tijdens de deelname.
 2. De gecontacteerde winnaar(s) moet zijn winst bevestigen door gepast te reageren op het contact uiterlijk op vrijdag 15 september 2017, 23u59
 3. De winnaar(s) zal/zullen dan uiterlijk op dinsdag 10 oktober 2017, 23u59 de Prijs ontvangen.
 4. De Prijs zal als volgt aan de winnaar(s) worden gegeven: via e-mail.
 5. Bij gebrek aan (tijdige) reactie of bij enige andere overtreding (bv. indien het blijkt dat de winnaar niet voldeed aan de deelnamevoorwaarden) behoudt de Organisator zich het recht om een andere winnaar te bepalen op dezelfde wijze, zonder daartoe verplicht te zijn.
 6. De Prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.
 7. Prijzen die om welke reden niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van de Organisator. Bij weigering van de Prijs komt deze eveneens toe aan de Organisator. Er is geen garantie dat al de Prijzen worden uitgegeven.
 8. Het is de prijswinnaar verboden om de Prijs of enig ander onderdeel van de Prijs door te verkopen.
 9. Vrij nemen van het werk en/of studie of bijbehorende activiteiten om aan de wedstrijd deel te nemen en/of de Prijs te ontvangen vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van elke deelnemer.
 10. De hoofdprijs omvat geen verzekering. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van elke Winnaar en (indien van toepassing) diens gast om voor eigen rekening alle relevante verzekeringen af te sluiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot een zorg- en reisverzekering en verzekering tegen diefstal, verlies en schade van goederen) welke verplicht of verstandig zijn. De Organisator verstrekt geen garantie ten aanzien van de aangeboden Prijs en sluit voor zover wettelijk is toegestaan elke aansprakelijkheid jegens de Winnaar uit met betrekking tot een Prijs, de geschiktheid daarvan voor het doel, de verhandelbaarheid of anderszins.
 11. Indien de prijs een buitenlandse reis omvat, dienen de Winnaar en eventuele gasten te beschikken over een geldig paspoort met alle benodigde visa welke ten minste zes (6) maanden na de voorgenomen reisdata geldig zijn dan wel zolang geldig zijn als onder enige relevante regeling is voorgeschreven. Voor deze paspoorten en de houders daarvan mogen geen reisbeperkingen naar en van het/de desbetreffende land(en) gelden. De paspoortcontrole- en binnenlandse instanties hebben het recht een Winnaar en/of diens gast toegang te weigeren. Het behoort niet tot de verantwoordelijkheid van de Organisator om ervoor te zorgen dat de Winnaar kan reizen of als gevolg van de weigering van toegang extra kosten maakt.
 12. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de Winnaar en diens gast om van overheidswege verstrekte reisadviezen te raadplegen en te bepalen of zij het risico wensen te nemen naar de bestemming af te reizen. De Organisator is niet verantwoordelijk voor door een Winnaar of diens gast geleden verlies of schade als gevolg van het niet naleven van een reisadvies van overheidswege. De Winnaar en diens gast zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van voorgeschreven inentingen en dienen te voldoen aan gezondheidsregels die in het land van bestemming van de Prijs gelden.
 13. De Organisator is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor door een Winnaar of diens gast geleden verlies of schade indien de Winnaar of diens gast geen gebruik maakt van de Prijs als gevolg van een reiswaarschuwing of advies van overheidswege voor het/de land(en) van bestemming of om een andere reden van zijn kant afziet van de reis. De Organisator is met name niet verplicht een andere Prijs, de tegenwaarde daarvan in geld of een andere vergoeding toe te kennen indien een Winnaar en/of diens gast om enigerlei reden niet gebruikmaakt van een Prijs.
 14. Winnaar en diens gast dienen te voldoen aan de voorwaarden en beperkingen van luchtvaartmaatschappijen, andere vervoersmaatschappijen en de bij het aanbieden van de Prijs betrokken locaties. Zij dienen met name te voldoen aan alle gezondheids- en het veiligheidsrichtlijnen en aanwijzingen en aan alle geldende wettelijke en reglementaire voorschriften.
 15. De Winnaar erkent dat de Organisator na het uitreiken van de Prijs niet langer aansprakelijk of verantwoordelijk is indien de Prijs of enig deel daarvan om enigerlei reden te enigerlei tijdstip geannuleerd, gewijzigd, uitgesteld of verschoven wordt. De Organisator is onder dergelijke omstandigheden niet verplicht een vervangende Prijs toe te kennen of de Winnaar of diens gast te vergoeden voor de kosten die zij hebben gemaakt om de Prijs te winnen of te aanvaarden.
 16. De Organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs uit te keren indien de hierboven genoemde prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is en/of niet kan worden uitgekeerd.

V. Gedragsregels

 1. Deelnemers mogen de Actie niet gebruiken om politieke of religieuze ideeën te uiten.
 2. Deelnemers mogen niet treiteren, schelden, discrimineren of seksuele toespelingen maken.
 3. Deelnames mogen niet kwetsend, beledigend, obsceen, kwellend, haatdragend, aanstotelijk, onzedelijk, gewelddadig, seksueel getint, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn, of daartoe aanzetten
 4. Deelnemers mogen geen wormen, virussen of andere schadelijk software op de eventuele Actiepagina of andere website of sociaal media van de Organisator plaatsen.
 5. Inzendingen mogen niet strijdig zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom), of aanzetten tot handelingen die in strijd zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom).
 6. Inzendingen mogen o.a. de Organisator, met deze gelieerde ondernemingen en merken, en het Merk, op geen enkele wijze schaden.

VI. Publicatie

 1. De deelnemers stemmen er door middel van deelname aan deze Actie mee in dat in geval van winst hun voornaam, naam en/of stad worden gepubliceerd om de winnaar aan te kondigen, zonder dat Organisator terzake enige vergoeding verschuldigd is.
 2. De deelnemers stemmen er door middel van deelname aan deze Actie specifiek in met het gebruik van de inhoud van hun deelname voor marketing doeleinden en geven aan de Organisator daartoe alle rechten voor, zonder dat de Organisator daarvoor enige vergoeding verschuldigd is.
 3. Indien de winnaars op verzoek van Organisator meewerken aan andere vormen van publiciteit zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de winnaars. De winnaars zijn echter niet gerechtigd tot enige vergoeding. Alle eventuele (publicatie)materialen zullen het volledig eigendom zijn en blijven van de Organisator.

VII. Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens die de Organisator in verband met de deelname aan deze Actie verkrijgt, worden gebruikt voor het correct kunnen afhandelen van deze Actie en, indien de deelnemer het desbetreffende vakje heeft getikt, voor directe marketing doeleinden. Deze persoonsgegevens zullen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 juli 2000 worden behandeld.
 2. De Organisator bewaart persoonsgegevens zolang dit nodig is ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinde(n).
 3. De deelnemers hebben een toegangsrecht en een verbeteringsrecht met betrekking tot hun persoonsgegevens en beschikken tevens over een recht van verzet om het gebruik van dergelijke gegevens stop te zetten.
 4. Voor het overige blijft de privacy en cookie policy van het Merk, of van de Actiepagina indien aanwezig, volledig van toepassing https://www.lays.nl/privacy).

VIII. Aansprakelijkheid

 1. Organisator is in niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven (bv. internet verbinding, verplaatsing, ...) van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie. De volledige kosten voor de deelname aan de Actie zijn ten laste van de deelnemer.
 2. De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in of met betrekking tot het Internet, de Actiepagina een of meer van de in deze Actievoorwaarden genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de persoonlijke gegevens.
 3. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de Prijzen en verleent geen garanties op de prijzen.
 4. Fouten in het drukwerk, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige materiële fout hebben geen enkel waarde en kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de Organisator.
 5. Voorts sluit Organisator iedere aansprakelijkheid van Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze Actie voor zover wettelijk mogelijk volledig uit.
 6. In geval deze Actie word geadverteerd op Facebook, Instagram of op andere externe kanalen wordt het extra benadrukt dat deze Actie op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd is door of geassocieerd met Facebook, Instagram, of deze andere externe kanalen, die geen aansprakelijkheid dragen in dit verband.

IX. Slotbepalingen

 1. De winnaar kan worden gevraagd diens leeftijd en identiteit aan te tonen of andere documentatie voor te leggen, voor zover de Organisator dit in redelijkheid verlangt om het recht op de prijs te controleren.
 2. De Winnaar wordt geacht te voldoen aan eventueel door een derde gehanteerde algemene voorwaarden welke onderdeel vormen van de Prijs
 3. Enkel de winnaars zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat ze de gepaste documenten bij zich hebben voor toegang over de grens wanneer vereist.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de winnaar om juiste gegevens door te geven en de Organisator zal niet verantwoordelijk zijn voor claims/prijzen die verloren zijn door onjuiste of incomplete gegevens.
 5. Winnaars zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en dat van hun gasten wanneer zij gebruikmaken van de Prijs. De Organisator heeft het recht volledig naar eigen beoordeling de Winnaar en/of gast uit te sluiten van deelname aan de Prijs indien de Winnaar en/of gast niet voldoet aan de aanwijzingen van de Organisator of van organisaties die betrokken zijn bij de Prijs of het handelen van de Winnaar en/of de gast gevaar oplevert voor henzelf of anderen of op enigerlei wijze asociaal of storend is voor dan wel overlast veroorzaakt bij anderen.
 6. De prijs is exclusief maaltijden, drank, souvenirs, fooien, parkeergelden, bijkomende excursies en attracties en exclusief andere kosten van persoonlijke aard die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden zijn vermeld en dat noch de Organisator, noch enige andere leverancier van enig deel van de Prijs verantwoordelijk is voor dergelijke kosten.
 7. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 8. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator.
 9. Aan deze Actie of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.
 10. Indien een of meerdere bepalingen in deze Actievoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Actievoorwaarden en in de betreffende bepaling(en) volledig van toepassing.
 11. De Organisator behoudt zich het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om de Actievoorwaarden te wijzigen en/of de Actie te onderbreken en/of stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving ervan en zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld. De deelnemer heeft de verantwoordelijkheid om deze Actievoorwaarden op regelmatige basis te controleren.
 12. De Organisator behoudt zich bovendien het recht voor om de Prijs niet toe te kennen, in geval van misbruik of overtreding van één van de bepalingen van deze Actievoorwaarden, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.
 13. Klachten of vragen omtrent de Actievoorwaarden en de Actie, evenals verzoeken in het kader van de rechten die deelnemers kunnen laten gelden op hun persoonsgegevens, kunnen schriftelijk gestuurd worden naar Consumentenservice, Antwoordnummer 2460, 3600 VB Maarssen, Nederland. Deelnemers kunnen tevens gratis telefonisch contact opnemen vanuit Nederland op het nummer 0800 7377426.
 14. Deze Actievoorwaarden en de Actie vallen onder de Nederlandse wetgeving en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Nederlandse recht. Alleen de rechtbanken te Amsterdam zijn bevoegd voor eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van deze Actievoorwaarden en/of Actie.
 
lays_contact_page_mobile